Privacy Policy

Privacy Policy
Op deze pagina brengen we je op de hoogte van welke gegevens we verzamelen wanneer je onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee jouw gebruikservaring kunnen verbeteren. Zo snap je precies hoe wij werken en blijft het proces van dataverzameling transparant. Wij zijn er van bewust dat je vertrouwen in ons stelt en we zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om deze privacy te beschermen.

‘t Glimmenhofje respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat persoonlijk informatie die aan ons wordt verstrekt strikt vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken je gegevens dan ook enkel en alleen om bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor overige zaken zullen wij je gegevens uitsluitend gebruiken met toestemming. ‘t Glimmenhofje zal persoonlijke gegevens absoluut niet aan derden beschikbaar stellen. De consument heeft recht op inzage, wijziging en verwijdering van de door ons bijgehouden gegevens.
Dit privacybeleid is van toepassing op alle diensten van ‘t Glimmenhofje. Je dient je ervan bewust te zijn dat ’t Glimmenhofje niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geef je aan het privacybeleid te accepteren. ’t Glimmenhofje respecteert de privacy van al haar gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
‘t Glimmenhofje, gevestigd aan Lindenlaan 34, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.tglimmenhofje.nl, Lindenlaan 34 Castricum mob:0654358976

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@tglimmnhofje.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

‘t Glimmenhofje verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten bij u af te leveren

‘t Glimmenhofje bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld..

‘t Glimmenhofje verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. ‘t Glimmenhofje blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

‘t Glimmenhofje gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

’t Glimmenhofje neemt niet]op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ’t Glimmenhofje) tussen zit.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ‘t Glimmenhofje en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@tglimmnhofje.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

‘t Glimmenhofje wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
‘t Glimmenhofje neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@tglimmnhofje.nl. ‘t Glimmenhofje heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
– Wachtwoorden.